Alle categoriëen

Informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kerkelijkdrukwerk.nl is een handelsnaam van Reprovinci bv welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam, onder nummer: 24427053. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten van kerkelijkdrukwerk.nl. en zal zodanig ook genoemd worden binnen deze algemene voorwaarden.

1. Definities
Met "klant" wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van kerkelijkdrukwerk.nl. Met de term "schriftelijk" wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van kerkelijkdrukwerk.nl. en op alle overeenkomsten tussen de klant en kerkelijkdrukwerk.nl. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomt tussen de klant en kerkelijkdrukwerk.nl. komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van kerkelijkdrukwerk.nl., maar pas doordat kerkelijkdrukwerk.nl. de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt ("opdrachtbevestiging"). Aanbiedingen van kerkelijkdrukwerk.nl. zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering
Wil de klant de met kerkelijkdrukwerk.nl. gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij zo snel mogelijk kerkelijkdrukwerk.nl. per mail een bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door kerkelijkdrukwerk.nl per mail is bevestigd. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan een annulering wanneer deze niet bevestigd is door kerkelijkdrukwerk.nl

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 Nadat de samenstelling van het gekozen product tot stand is gekomen, kan de klant de gewenste opmaak van het drukwerk uploaden. Dat uploaden gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: "aanleverspecificaties") die staan vermeld op de website www.kerkelijkdrukwerk.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft kerkelijkdrukwerk.nl niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. kerkelijkdrukwerk.nl heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.2 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren - van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan.

6. Prijs, betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. kerkelijkdrukwerk.nl. kan in dit geval vooruitbetaling vragen indien kerkelijkdrukwerk.nl. (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op kerkelijkdrukwerk.nl..

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. kerkelijkdrukwerk.nl. heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft kerkelijkdrukwerk.nl. aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar kerkelijkdrukwerk.nl. heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.


7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland vindt plaats op ma t/m vr of ma t/m za afhankelijk van de keuze van de vervoerder. De levering kan plaatsvinden tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het vervoer is uitbesteed via een passende vervoerder in opdracht van kerkelijkdrukwerk.nl. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor kerkelijkdrukwerk.nl., tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden kerkelijkdrukwerk.nl. alleen indien ze schriftelijk door kerkelijkdrukwerk.nl. werden aangegaan.

7.3 In de door kerkelijkdrukwerk.nl. opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling binnen is gekomen . De levertijden die kerkelijkdrukwerk.nl. opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde "fatale termijn" in die leidt tot aansprakelijkheid van kerkelijkdrukwerk.nl. bij overschrijding. Overschrijding van de levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een levertermijn met meer dan 5 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal kerkelijkdrukwerk.nl. de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan kerkelijkdrukwerk.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als kerkelijkdrukwerk.nl. zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst kerkelijkdrukwerk.nl verplicht, reclame

8.1 kerkelijkdrukwerk.nl. zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. kerkelijkdrukwerk.nl. staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Kerkelijkdrukwerk.nl. geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan kerkelijkdrukwerk.nl. heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan kerkelijkdrukwerk.nl. te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan kerkelijkdrukwerk.nl doorgeven. De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 10 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal kerkelijkdrukwerk.nl. met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft kerkelijkdrukwerk.nl. het recht om de klacht af te wijzen en is kerkelijkdrukwerk.nl. niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als kerkelijkdrukwerk.nl. de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van kerkelijkdrukwerk.nl. het betreffende drukwerk aan kerkelijkdrukwerk.nl. retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van kerkelijkdrukwerk.nl. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens kerkelijkdrukwerk.nl. terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft kerkelijkdrukwerk.nl. de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor kerkelijkdrukwerk.nl., kan kerkelijkdrukwerk.nl. kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

9. Beperking van aansprakelijkheid van Kerkelijkdrukwerk.nl

9.1 De aansprakelijkheid van kerkelijkdrukwerk.nl. in verband met de levering van drukwerk aan de klant - zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet - is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens kerkelijkdrukwerk.nl..

9.3 kerkelijkdrukwerk.nl. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van kerkelijkdrukwerk.nl. is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen kerkelijkdrukwerk.nl., maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van kerkelijkdrukwerk.nl..

9.5 kerkelijkdrukwerk.nl. is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.2. kerkelijkdrukwerk.nl. is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6 De klant zal kerkelijkdrukwerk.nl. vrijwaren en schadeloosstellen, als kerkelijkdrukwerk.nl. wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en kerkelijkdrukwerk.nl., niet voor rekening of risico van kerkelijkdrukwerk.nl. komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.


10. Eigendomsvoorbehoud

kerkelijkdrukwerk.nl. blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens kerkelijkdrukwerk.nl. heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door kerkelijkdrukwerk.nl. wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens kerkelijkdrukwerk.nl. voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt kerkelijkdrukwerk.nl. alle schade en nadeel die kerkelijkdrukwerk.nl. lijdt indien en doordat het door kerkelijkdrukwerk.nl. geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart kerkelijkdrukwerk.nl. tegen aanspraken van derden op dit punt. kerkelijkdrukwerk.nl. heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. Weigering opdrachten

Kerkelijkdrukwerk.nl behoud zich het recht een opdracht te weigeren indien de inhoud van de opdracht niet past in de identiteit van de dienstverlening en producten van kerkelijkdrukwerk.nl. Producten met pornografische, godslasterlijke e.d. inhoud of ander discutabele afbeeldingen en teksten zullen door kerkelijkdrukwerk.nl geweigerd worden indien deze tijdig zijn opgemerkt. Indien er reeds een betalingsverplichting heeft plaatsgevonden zal deze worden teruggestort.

13. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van kerkelijkdrukwerk.nl. in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van kerkelijkdrukwerk.nl. indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van kerkelijkdrukwerk.nl..

14. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.